Hållbarhet och miljöhänsyn

Alltsedan människan blev bofast och bosatte sig tillsammans i större grupper har hon påverkat sin omgivning och närmiljö på ett mer eller mindre negativt sätt. Många människor samlade på samma plats skapar mängder av miljöproblem som sopor, matrester och avskräde. Vi lockar också till oss råttor och andra skadedjur som bidrar till att sprida sjukdomar. Människor kräver vidare tillgång till rent vatten, mat och tak över huvudet. Redan förhistoriska städer som Mohenjo-daro i Pakistan kunde bygga fungerande avloppssystem och transportera friskt dricksvatten över stora avstånd. Däremot kunde de inte göra något åt miljöproblem som övergödning eller utarmning av närliggande åkermark. Föroreningar av grundvattnet eller blyförgiftning till följd av olämpliga material i vattenrör var svåra att åtgärda.

I och med att vi har blivit alltmer medvetna om vår miljöpåverkan och lärt oss mer och mer om hur vi kan leva hållbart blir kraven på stadsplanerarna större. Ett samhälle bestående av miljömedvetna medborgare kräver hänsyn till naturen och minskade ekologiska fotavtryck även om det kostar mer.

Kommuner, stadsbyggnadskontor, arkitekter och byggherrar måste alla samverka kring en alltmer enhetlig syn på naturen som en faktor att ta hänsyn till i alla led av stadens utvidgning. Kraven som ställs på miljöhänsyn sträcker sig dessutom långt utöver själva byggprocessen, till att omfatta byggnadernas framtida miljöpåverkan. Material måste inte bara vara hållbart producerade utan även bidra till en positiv utveckling av stadens miljö som helhet. Utsläpp kopplade till nyproduktion av hus måste minskas. Byggteknik och materialval måste också vara såpass energibesparande att nettoutsläppen i ett längre perspektiv går på ett ut. Ett modernt hus i en modern stad behöver kunna försörja sig självt med hjälp av till exempel solenergi och miljövänlig isoleringsteknik. Det avfall som produceras i hushåll och industri måste kunna återvinnas på ett sådant sätt att klimatpåverkan i staden går mot ett neutralt tillstånd. Detta kan endast ske om tanken på hållbarhet genomsyrar alla aktörer i framtidens städer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *