Utmaning 4: Arbete

En modern stad är ständigt utsatt för belastning och slitage av sina invånare. De människor som bor, arbetar eller besöker staden bidrar på många olika sätt till att staden långsamt nöts ner. För att staden ska kunna leva och utvecklas krävs att många bidrar ekonomiskt i form av skatter, investeringar eller olika typer av satsningar. Detta görs i de flesta fall via skattsedeln men med ökad arbetslöshet och utanförskap krymper denna del i stadens budget ständigt. Utmaningen för framtidens städer blir att skapa en dynamisk och öppen arbetsmarknad där en mångfald av kompetens efterfrågas och kan erbjudas jobb. Traditionellt har staden alltid kunnat erbjuda detta till omkringliggande landsbygdsbefolkning som förlorat sin försörjning. Staden har alltid lett efterfrågan på arbetskraft och kunnat erbjuda inflyttade nya möjligheter och ett nytt liv.

Framtidens städer måste ge företag tillgång till de bästa medarbetarna inom nya och expansiva sektorer. Det har de senaste åren handlat om till exempel it, nanoteknologi och medicinsk forskning. Där har svenska städer hävdat sig bra på en internationell skala och har kunnat locka de bästa människorna ur ett globalt perspektiv. Våra framtida städer måste på samma sätt kunna konkurrera med en växande global marknad. Om våra städer kan erbjuda de bästa möjligheterna för nya företag som ligger i framkant att etablera sig, kan vi fortsätta att hävda oss.

Om städerna istället försvårar för företag genom alltför mycket regleringar, byråkrati och skatter kommer de flytta sin verksamhet och sina arbetstillfällen utomlands. Detta är naturligtvis till största delen en politisk fråga men städer kan utöva massivt tryck på politikerna genom olika lobbyverksamheter kopplade till näringslivet. Stora och små aktörer måste hitta gemensamma plattformar för att förmedla ett samlat budskap kring tillgänglighet, öppenhet och ett friare företagarklimat. Företagen skapar jobben vilka i sin tur leder framtidens efterfrågan på människor som kan vara med och utveckla våra städer på ett positivt sätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *