Utmaning 6: Trygghet

Städer har genom historien alltid bestått av flera olika typer av platser med olika typ av tillgänglighet. För att en stad ska kännas levande krävs öppna platser tillgängliga för alla, blandat med privata bostäder, företag och olika typer av offentlig service. Trygghet handlar till stor del om att känna tillit till att publika funktioner som polis, brandkår och sjukvård ska fungera. Det handlar också om en känsla av tillhörighet och stolthet. Att kunna vandra hem genom staden själv mitt i natten och njuta av dess skönhet borde vara varje mans och kvinnas rätt. För många är den tanken oerhörd och avlägsen.

Utmaningen för framtidens stad är att garantera människors trygghet, både gällande känslan och den faktiska verkligheten. I framtiden måste stadens geografi vara utformad på ett sådant sätt att de allmänna utrymmena både erbjuder säkerhet och möjlighet till privat umgänge. De måste också kunna erbjuda öppenhet och slutenhet. Till det kommer möjligheten till ett öppet utbyte människor emellan och rätten till personlig integritet.

Polisens uppgifter måste i framtiden handla om brottsprevention och kommunikation. Privata initiativ kommer behöva uppmuntras när det handlar om personlig säkerhet eftersom den offentliga sektorns budget troligtvis kommer bli mindre och mindre samtidigt som efterfrågan kommer öka på säkerhetstjänster. En vettig uppdelning mellan statlig och privat ordningsmakt kommer bli en förutsättning för en fungerande och öppen stadsbild.

När det gäller brandbekämpning kommer de privata initiativen bli fler men inte i lika rasande takt som hos polis och ordningsmakt. Brandkåren har en väl fungerande struktur och behöver inte i samma grad förlita sig på omorganisation och nya former av finansiering. Stadens utveckling av nya bygggtekniker och infrastruktur kommer på ett smidigt sätt samverka med brandmyndigheten i formulerandet av nya förhållningssätt och arbetsmetoder. Privat sektor i form av försäkringsbolag kommer stötta denna utveckling och samverka för att hitta nya lösningar som gynnar de flesta i en alltmer tättbebyggd stadsmiljö.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *